Kenny “Beedy Eyes” Smith, Bob Stroger & Bob Margolin