Kenny “Beedy Eyes” Smith, Bob Margolin & Bob Stroger